Gebruikersvoorwaarden

Definities

 • Suikerplein
  Suikerplein is een internet dienst gericht op het faciliteren van communicatie in de gezondheidszorg. Suikerplein is een product van Radboudumc. Suikerplein wordt beschikbaar gesteld via het internet domein Suikerplein.
 • Gebruiken
  Het starten en/of beheren van een Account en het beschikbaar stellen of raadplegen van inhoud op Suikerplein.
 • Gebruiker
  Een gebruiker is een natuurlijk persoon die gebruik maakt van Suikerplein.
 • Account
  Een account is logische eenheid van lidmaatschappen en inhoudelijk berichten. Een account is te herkennen aan een domeinnaam.
 • Domeinnaam
  Een domeinnaam binnen Suikerplein is een sub-domein onder het internet domein Suikerplein. Via een domeinnaam wordt een account beschikbaar gesteld.
 • Lidmaatschap
  De verbinding tussen een Gebruiker en een Account die toegangsrechten geeft op de Inhoud van een Account en die het recht geeft om bij te dragen aan de Inhoud van een Account.
 • Eigenaar
  Een eigenaar is een specifiek soort gebruiker. De eigenaar is namelijk de hoofdbeheerder van een account en heeft daarmee de eindverantwoordelijkheid over de inhoud van zijn account.
 • Inhoud
  Teksten, bestanden, afbeeldingen, foto’s, beeldopnames, geluidopnames, materialen en alle andere vormen van informatie en gegevens die door een gebruiker beschikbaar wordt gesteld voor plaatsing binnen een Account op Suikerplein.

Algemeen

Suikerplein biedt een veilige omgeving waarbinnen Gebruikers kunnen communiceren en informatie delen over de zorg, gezondheid en/of ziekte. Suikerplein faciliteert de infrastructuur. Suikerplein reguleert de communicatie of informatie niet inhoudelijk. Omdat Suikerplein een communicatieplatform voor en door Gebruikers is, heeft Suikerplein geen controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de informatie die via Suikerplein uitgewisseld wordt. Suikerplein is daarom niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van haar Gebruikers, waaronder begrepen de inhoud die zij beschikbaar stellen.

U bent als Gebruiker volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie die u via Suikerplein verkrijgt. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze van informatie en uw gebruik ervan, alsook de keuzes die u op basis van de inhoud op Suikerplein maakt.

Onverminderd de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden mag uw Gebruik van Suikerplein niet:

 • Op onwaarheden zijn gebaseerd of misleidend zijn;
 • Inbreuk maken op rechten van Suikerplein of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van de privacy;
 • In strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;
 • Virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van Suikerplein en/of de computersystemen van Suikerplein te omzeilen;
 • Op enigerlei wijze het Gebruik van andere Gebruikers van Suikerplein beperken of remmen;
 • Op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens Suikerplein en/of een derde.

Beschikbaarheid
Suikerplein streeft er naar haar diensten te allen tijde beschikbaar is. Desondanks garandeert Suikerplein niet dat de internet dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.

Auteursrechten
De auteursrechten op de inhoud die geplaatst wordt door Gebruikers van Suikerplein berusten bij de Gebruiker.

Geheimhouding
Bij Gebruik van Suikerplein of bij kennisname van Inhoud via Suikerplein verplicht u zich tot vertrouwelijkheid over die gegevens die u in het kader van gebruik van Suikerplein verneemt en waarvan u moet begrijpen dat deze vertrouwelijk moet blijven. Publicatie van Inhoud verkregen via Suikerplein is alleen toegestaan met toestemming van de Gebruiker die de betreffende Inhoud geplaatst heeft.

Aansprakelijkheid
Suikerplein is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook voortvloeiend uit het Gebruik van Suikerplein inclusief, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van onjuistheid, onnauwkeurigheid, ongeschiktheid, onrechtmatigheid, onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de informatie op Suikerplein.

Suikerplein aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade die voortvloeit uit of verband houdt met het Gebruik van Suikerplein of de onmogelijkheid om deze te Gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van Suikerplein dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

Suikerplein is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdende met of voortvloeiende uit de diensten die Suikerplein verricht en/of het Gebruik door Gebruiker van Suikerplein.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Gebruiker zijn schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Suikerplein meldt. Ieder vordering tot schadevergoeding tegen Suikerplein vervalt door het enkele verloop van 6 maanden na het ontstaan van de vordering.

Wijzigingen in de gebruikersovereenkomst
Suikerplein heeft het recht om de Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder u daarvan in kennis te stellen en (opnieuw) om instemming te vragen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden worden gepubliceerd op Suikerplein. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om u op de hoogte te stellen van de meest actuele Gebruiksvoorwaarden, door deze regelmatig te raadplegen. Indien u, na aanpassing van de Gebruiksvoorwaarden, Suikerplein gebruikt, op welke wijze dan ook, aanvaard u de aanpassingen onherroepelijk.

Overige bepalingen
Indien één of meerdere bepalingen uit de Gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht

In gevallen waarin in de Gebruiksvoorwaarden niet voorziet, beslist Suikerplein.

Op de Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Eigenaar

Voor de eigenaar van de Account gelden aanvullende bepalingen.

Zorgverlener
Het eigenaarschap van een Account is voorbehouden aan een zorgverleners zoals bedoeld in de artikelen 3 en 34 van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), of een door een zorgverlener gemandateerd natuurlijk persoon of instantie.

Verantwoordelijkheden
De Eigenaar is verantwoordelijk voor de Inhoud van zijn Account. De Eigenaar kan aanvullende voorwaarden stellen aan deelname aan een Account. Suikerplein is niet verantwoordelijk voor deze voorwaarden en is ook niet verplicht deze af te dwingen via haar software.

De Eigenaar kan andere gebruikers toegang en rechten geven op zijn Account of andere gebruikers mandateren dit voor hem te doen. Ook kan de eigenaar gebruikers verwijderen van zijn Account.

Wijzigingen
Suikerplein behoud het recht om op ieder moment de Domeinnaam van de Account te wijzigen. Dit geschiedt echter nooit zonder daarover eerst de Eigenaar te informeren.

Bewerker
Suikerplein verricht ten behoeve van de Eigenaar werkzaamheden in het kader van het faciliteren van communicatie tussen Eigenaar en de bij haar Account aangesloten Gebruikers.

Suikerplein zal de persoonsgegevens alleen in het kader van voormelde opdracht verwerken.

De Eigenaar draagt er zorg voor dat alleen die gegevens die daadwerkelijk van belang zijn voor de uitvoering van de met bewerker overeengekomen werkzaamheden zullen worden doorgegeven aan Suikerplein.

Suikerplein legt vast welke medewerkers toegang hebben tot de door de verantwoordelijke aangeleverde gegevens.

Suikerplein mag in het kader van deze overeenkomst alleen gebruik maken van een derde indien de verantwoordelijke hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven, welke toestemming de verantwoordelijke niet zonder goede reden zal of kan onthouden. In dit kader verleent Eigenaar Suikerplein toestemming om gebruik te maken van een NEN 7510 en/of ISO 27001 gecertificeerde Internet Service Provider.

Suikerplein zal bij de verwerking van de gegevens in het kader van de hierboven genoemde opdracht, handelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Suikerplein zal de personen die in zijn dienst zijn dan wel werkzaamheden ten behoeve van hem verrichten verplichten tot geheimhouding met betrekking tot de persoonsgegeven waarvan zij kennis kunnen nemen.

Suikerplein zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking.

De Eigenaar kan periodiek (laten) controleren of bewerker zijn verplichtingen op grond van wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens nakomt. Hier kan Suikerplein een redelijke vergoeding voor vragen.

Abonnement
Suikerplein is een abonnementsdienst. De Eigenaar is Suikerplein een vergoeding verschuldigd voor zijn Account op Suikerplein. Deze vergoeding kan nihil zijn. Suikerplein kent meerdere abonnementsvormen. De functionaliteiten en de geldende tarieven worden gepubliceerd binnen de software van Suikerplein. De eigenaar kan op ieder moment zelfstandig van abonnementsvorm wijzigen. Indien overgegaan wordt naar een hoger functionaliteitsniveau wordt de aanvullende functionaliteit direct beschikbaar gesteld. Indien overgegaan wordt naar een vorm met een lager functionaliteitsniveau, heeft de eigenaar nog tot het einde van de abonnementsperiode om van de eerdere abonnementsvorm gebruik te maken.

De verschuldigde vergoeding wordt maandelijks vooraf gefactureerd en kent een betalingstermijn van 14 dagen. Indien betaling niet binnen deze termijn geschiedt kan Suikerplein beslissen tot het opschorten van haar dienstverlening t.a.v. de betreffende Account. Dit gebeurt echter niet voordat de Eigenaar hierover is geïnformeerd.

Beëindiging
Opzegging van een Account door de Eigenaar kan op ieder moment. Restitutie van de vergoeding is in dit geval niet mogelijk. Indien de beschikbaarheid van Suikerplein of de kwaliteit van de software aantoonbaar te kort schiet kan de eigenaar een verzoek indienen tot restitutie van betaalde gelden.

Indien de eigenaar in overtreding is van de bepalingen van deze overeenkomst, kan Suikerplein besluiten tot het beëindigen van de Account. Restitutie van betaalde gelden is dan niet mogelijk.